Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

MOD (MODE):

1. Başka bir dizilişten türetilen ve bu diğer diziliş ile aynı notalara sahip olan ama farklı bir başlangıç notasına sahip olan diziliş

2. Bir grup sesin aralarında belirlenmiş oranlar olmak üzere bir araya getirilmesi sonucu gruptaki bazı seslerden bazılarının durağanlık diğerlerinde çözümsellik özelliği kazanmasıyla ortaya çıkan sisteme mod adı verilir.

(mod dışında tınlayan bir ses insanda durağanlık ya da çözümsellik etkisi bırakmaz, bir ses ancak başka seslerle ilişkiye girdiğinde durağan ya da çözümsel özellik kazanır)

MOD: Asimetrik bir ana kaynak sistemin 1 oktavlık parçasından/kesitinden türetilmiş bir dizidir.

  • Bu 7 mode; İoni, Dori, Phrygi, Lydi, Mixo, Aeoli ve Lokri ’dir. (temelden temele, 2 liden 2 liye, 3 lüden 3 lüye vs…)

  • Doğal majörün başkalaştırılmış/altere edilmiş formlarında ki bunlar aynı zamanda melodik minör, armonik minör ve armonik major ana kaynaklardır. (phrygi natü 6, mixo #4 vs.. bunların dizilişleridir)

  • Her bir mode ve bu mode uygun gelen akor benzersiz bir tonalite yaratır.

MODAL: teknik ya da üslup olarak bunların kullanımı ile ilgili yapı. Akorlardan daha cok modlar üzerine kurulu bir kompozisyon yada dogaclama yapi (stil, üslup, bicim'i gösterir).

MODALİTE: oktavın eşit olmayan şekilde bölünmesi/bölümlenmesi

MODAL YERDEĞİŞTİRME: Birincil anahtarda kullanmak üzere paralel tonalite ya da modalite yapılarından akor ödünç alma, değiş tokuş/takas (Genellikle minör olan paralel modlardan akor ödünç olarak paralel majör 'de kullanmak)

MODÜLASYON: anahtar değişikliği

MODAL ARMONİ: Tansiyon ve rahatlamanın dominant dan toniğe çözümün geçişin dışında başka bir yolla gerçekleştirildiği armonik düzen/şema.

  • Bop cazz sonrası sanatçılarda olduğu kadar klasik müzik impresyonist dönemde de yaygındı.

MÜŞTEREK NOTALAR/EŞİT VURGU/ORTAK SESLER/ EŞ-VURGU (voice-lead): Ortak tonlardan/seslerden faydalanma kuralı, sesi kontrol etme

1. Hem armoniyi (dikey) hem de nota dizelerini (yatay) eşit vurgulamak

2. Polifonik müziğin özü

3. İki komşu akor arasındaki ortak tonlar kullanılarak yaratılmış verimli hareket.

4. Alt taraftaki armoniyi kusursuz/düzgün bir şekilde yansıtan tek bir çizgilik melodiyi çalmak,

5. İyi bir müşterek/ortak notalar sıra/dize/çizgi şeklinde genellikle bazı dizilişlerde olmayan tonları olduğu kadar diziliş ve akor kesitlerinin kombinasyonunu da barındırır.

6. Önemli akor tonlarının ritmik bir şekilde yerleştirilmesi (buna bazen rehber ya da hedef tonları da denir) ikna edici/etkileyici bir voice-lead in en önemli özellikleridir.

MODUS VİNENDİ: İki, üç parti grup çalıyor fakat sistem/kanun yok.

Musica humana?

Musica mundana?

Musica instrumentalis?

(Artizan?)