Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

ARMONİ: Aynı zamanda işitilen muhtelif seslerin imal ve birbirine bağlanmayı öğretme sanatıdır.

ARMONİK: Uyumlu, Ahenkli

ANA/KAYNAK DİZİLİŞ: Diğer adı armonik sistem.

ARMONİK SİSTEM: Bir seri modlar veya akoru oluşturan bağımlı diziliş. Simetrik veya asimetrik olabilir.

ARMONİK RİTİM/HAREKET: Armonik hareketin akor değişim oranı.

 • Akorların varlığındaki hızı/çabukluğu gitme süresi olayıdır.
 • Kompozisyonun nabız atışına göre bağlı/bağıntılı/ilişkili olarak nerede ve hangi sıklıkla olmalarıdır.

AVOİD (SAKINCALI NOTA): Kaçınmak, uzak durmak (az kullanmak), Kaçınılması gereken, çok çalmamak (mecbur kalınca çalmak).

 • Armonik olarak kullanılmayan bir akor dizilişin bir perdesi veya birkaç perdesi çünkü bunlar akorun saund istikrarını bozarlar.

 • Melodik kullanımları mümkündür fakat armonik olarak sakınılmalıdır !

(AVOİD) ŞARTLI SAKINCALI NOTALAR: Bunlar mixo b13 akor dizilişlerinde meydana gelirler.

 • Açık bir karakter yapısı temin edebilmek için 5 li ve b13 lüler birbirlerinin kullanımın da şarta bağlıdır.

 • Bunlar melodik olarak bulunabilir. (3. ders - ikincil dominantlara bakınız)

Add: Katmak, Eklemek, İlave etmek

Added: İlave edilen, Nota katma, Eklenme

AEOLİ: Doğal majör 'un altıncı modu

ALTERED: Başkalaştırılmış, Farklılaştırılmış, Değiştirilmiş

ARPEJ: Bir akorun ana hatlarını sırayla gösteren nota dizisi

ANALİZ: Çözümleme

Augmented (aug.) Arttırılmış beşli genellikle akorun beşinci perdesini yarım ses arttırmak/üste çıkarmak

ARALIK: Armonik veya melodik sesler arasındaki mesafe (iki nota, iki perde).

ASİMETRİK: Oransızlık, simetri olmama

 • Aralık düzenlemesinin ilk oktav içinde kendini tekrar etmediği ve böylelikle iç tonaliteler ve modlar sistemi yarattığı bir (meydana getirdiği) diziliştir.

 • Asimetrik bir diziliş kendini çiftlemeden ya da tekrar etmeden 12 anahtarın her birine de aktarılabilir/ perdesi değiştirilebilir.

AVANTGARDE: Modern, yeni, alışılmadık

ANARMONİK: Farklı şekilde yazılıp aynı şekilde tınlayan tonalitelere denir.

AKOR SESLENDİRMESİ: Akorun temel notası üzerindeki farklı akor tonlarının düzenlenmesi/yazılması.

 • Bu seslendirmeler akorun modal veya işlevsel kalitesini vurgulama amacına da hizmet edebilir.

AKOR/DİZİLİŞ: Bu terim özgü/özel/hususi bir diziliş, mod ya da doğal akor anlamlarında kullanılır.

AKOR TONLARI: Temel, 3 lü, 5 li, 7 li (temel akor tonları/sesleri) ve 9 lu, 11 li, 13 lü (uzatmalar)

AKOR: Beraber ses çıkaran notalar bütünü.

 • Teknik olarak herhangi 3 ya da daha fazla tonun/sesin eş zamanlı ses/saund vermesi/çıkarması.

 • Bir akor notaların birbirini takip eden basamaklar halinde değil ama aralıklar halinde düzenlendiği bir diziliş olarak kabul edilebilir/düşünülebilir.

 • Herhangi bir akorun çıkardığı temel ses bir araya getirilmiş 3 lülerden oluştuğu için en basit haliyle bile bir akorun tanımı 3 lüler halinde istiflenmiş diziliş olarak yapılabilir.

ANTİCİPATİON: Önceleme sesi/önceden görme/önceden bekleme, sezinleme

ABANTI AKORU: Appoggiatür/Apajiatür akoru

AGOJİ: Tempo dereceleri/derecelenişi

Artizan?

APPOGGİATÜR: Temel sese bir üst ya da bir alt basamak/derecesine dokunarak (çalarak) geçme.

ATONAL: Tonsuz

ARDIŞIK: Birbirini izleyen, Ardarda ( Consecutive )

ARDIŞIL : Ardışık, Seri oluşturan, Sonraki ( Sequential )