Online Müzik Armoni Eğitimi

Derslerin İçerik Listesi

 1. DERS GİRİŞ - BAŞLANGIÇ/ÖN HAZIRLIK

 • İlk Bilgiler
 • Tonalite ve Modalite
 • Sesler/Vokal
 • Hareketler
 • Aralıklar
 • Minör'ün temel alanı
 • Akorlar

 

2. DERS - KLASİK MÜZİK ARMONİ SİSTEMİ ÇALIŞMA PLANI - 458 sayfa ^

1.0 DOĞAL DİATONİK ARMONİ I

1 - KÖK AKORLARIN KURULUŞU ve ŞEKİLLERİ

8,9,10,11,12,13,14 - kök akor ve alıştırmaları

15,16,17,18,19 - kök akorda melodik hareketler ve alıştırmaları

20,21,22,23 - kök akorda çiftlemeler ve aradan çıkarma ve alıştırmaları

24 - kök akorun armonik hareketlerde meydana çıkan etkileri ve art arda gelen beşli ve oktavlar

25 - kök akorda paralel beşli ve oktavlar

26 - kök akorun kenarindaki partiler arasında paralel beşli

27 - kök akorun ortadaki parti ile diğer herhangi bir parti arasındaki paralel beşli

28 - kök akorun kenardaki partiler arasındaki paralel oktav

29 - kök akorun bir ortadaki parti ile herhangi bir parti arasında paralel oktav

30 - kök akorda paralel ton/ses (unisyon) ve genel alıştırmalar

31 - kök akorda çeşitli armoni yürüyüşleri

32 - kök akorda üç tonun yanlış münasebeti

33 - kök akorda çaprazlama

34 - kök akorun partileri arasında dikkat edilecek mesafe/uzaklık

35 - kök akorda bitişik ve ayrı aralıklar - özetleme

36 - yeni alıştırma yapmaya başlayan öğrenici için önemli tavsiyeler ve düzenleme üzerine hazırlayıcı alıştırmalar - genel bilgilendirme/düzenleme üzerine alıştırmalar

2 - AKORLARIN DEĞİŞİMİ 

37,38,39,40,41,42,43,44,45 - klasik müzikte diatonik akorların çevrilmişleri - pozisyon değişimi

46 - klasik müzikte akorların numaralanması

47,48,49,50,51,52 - klasik müzikte diatonik akorun birinci çevrilmişi, numaralanması ve alıştırmaları

53,54,55,56,57,58,59 - klasik müzikte diatonik akorun ikinci çevrilmişi, numaralanmasi ve alıştırmaları

3 - MEVCUT  MELODİLERİ ARMONİLEMEK

60 - Klasik müzikte mevcut melodileri armonilemenin çeşitli derecelere etkisi

61 - Yalnız bir dizilişe ait akorlarin birbirine bağlanması/yayılması/çözülmesini öğreten kurallar:

 • Birinci derecede önemde düzenlenecek olan bağlanmalar ve alıştırmaları

 • İkinci derecede önemde olan bağlanmalar

 • Üçüncü derecede önemde olan bağanmalar

62 - Genel bir özeti ve alıştırmalar

 • Hazır/yazılmış solo melodilerle; birinci çevrilmişin kullanılması

 • Bazı düşünceler ve gelişim safhaları

KADANSLAR (klasik armoni de)

63 - Bilgilendirme (5 çeşit) - İşte şu şartlar altında kullanılır: Genel bir özet çalışması

64, 64a - Bütün akorlari (senkoplu armonileri) içine alan önemli konuları araştırma - Kadans üzerine alıştırmalar (üç sesli akorlar - paralel oluşum/durum) ve çevrilmişleri

5 - MODÜLASYON/TON DEĞİŞTİRİŞLER

65,66,67,68 - Genel anlatımı ve düşünceler örnekleriyle ve alıştırmalar

69,69 tekrar,70 - Birinci derecede benzetme/kıyaslama tonlarda modülasyonlar, örnekler ve genel bilgilendirme

71 - İkinci derecede benzetme/kıyaslama tonlarda modülasyonlar ve alıştırmalar - şema ve bass partisini 4 parti olarak yapınız

72 - Alıştırmalar, düzenlenecek yazılmış/hazır melodileri yapınız (birinci ve ikinci derecede benzetme/ kıyaslama tonlarda modülasyon kullanılacak)

73,73 tekrar - Uzak tonlara modülasyon ve alıştırmalar - Ardından aşağıda yazılı bilinen hazırlanmış bass'ları (3 örnek) ve yazılmış hazır melodileri (4 örnek) düzenleyin

6 - ARMONİ YÜRÜYÜŞLERİ

74 - Armoni yürüyüsleri genel bilgilendirme (5 hazır örnek) - Alıştırmalarda modülasyon olmayan ve en çok kullanılan aşağıdaki yürüyüşleri düzenleyin (22 örnek)

75 - Modülasyonlu yürüyüş örnekleri ve alıştırmalar (20 örnek) - Düzenlenecek Bass' lar (5 örnek) - Yazılı/ hazır melodileri yapınız (3 örnek)

76,77 - Taklit / Benzetme.

2.0 DOĞAL DİĞER DİATONİK ARMONİ II - dominant

78,79 - Genel bilgilendirme

DOĞAL DİĞER DİATONİK ARMONİ (birinci)

80,80 tekrar - 7 li dominant akoru (birinci kısım)

81,82,83 - Dominant akorun istisnaları kuraldışı tutma, oluşuma dair çeşitli/muhtelif uyarıları ve alıştırmalar

84 - Dominant akorun istisna/ayrı tutulan/ayrı oluşan tarzları (tonaliteleri) ve alıştırmalar - 7 li dominant akoru ve çevrilmişleriyle düzenlenecek bass'lar ve melodiler.

85 - Bazi dominant akorun uygun bulunan veya bazı izin verilenler ve alıştırmaları

86,86 tekrar,87,87 tekrar,88 - dominant 7 li akorunda esas sesin kaldırılması/söndürülmesi ve bazı izin verilenler ve alıştırmaları

88 tekrar - önemli uyarılar/hatırlatma ve alıştırmaları

DOĞAL DİĞER DİATONİK ARMONİ (ikinci)

89 - Temel/Esas sesin sönmesi/kaldırılması/erimesi ile veya esas sesin sönmeden/erimeden MAJÖR 9 lu ve MİNÖR 9 lu akorları

90,90 tekrar,91,91 tekrarlar,92 - MAJÖR 9 lu akorun örnekleriyle ve alıştırmaları

93 - Temel sesin söndürülmesi/kaldırılması/erimesi, çevrilmişler ve çeşitli alıştırmaları

94,95,95 tekrar - MİNÖR 9 lu akor, temel sesin erimesi/sönmesi ile çevrilmişler örnekleriyle ve çeşitli alıştırmalar ​​

 • Temel sesin erime/sönme veya kaldırılması ile ilgili çevrilmişler ve çok çeşitli alıştırmaları düzenleyin  
 • MİNÖR 9 lu akoru temel sesin erime/silme/ sönme ile bass'ları çevrilmişleriyle düzenleyin 
 • MAJÖR ve MİNÖR 9 lu akorların düzenlenecek bass'lar ve yazılmış/hazır melodileri düzenleyin.

DOĞAL OLMAYAN DİĞER DİATONİK ARMONİ (üçüncü)

96,97 - Genel bilgi

97 tekrar - MİNÖR 7 ‘li AKORU (ikinci çeşit/kategori) - MİNÖR 7’ li ve EKSİLMİŞ 5' li AKOR (üçüncü çeşit/ kategori) - MAJÖR 7 ‘li AKOR (dördüncü çeşit/kategori)

98 - Başlıca ayrı tutulan/müstesna oluşum tarzları/ şekilleri ve çeşitli alıştırmalar.

3. 0 BAŞKALAŞTIRMALAR/DEĞİŞTİRMELER

1 - BAŞKALAŞTIRILMIŞ AKORLAR

99,100,100 tekrar,101 - Başkalaştırmalı akorlar

102,102 tekrar,103,103 tekrarlar - Başkalaştırmalı akorların kullanılması? oluşumu (geçiş analizleri) ve düzenlenmesi

2 - BEŞLİNİN ÇIKICI BAŞKALAŞTIRMASI

104 - Beşlinin çıkıcı başkalaştırması ve çeşitli alıştırmalar

3 - BEŞLİNİN İNİCİ BAŞKALAŞTIRILMASI

105,106,107 - Beşlinin inici başkalaştırması, alıştırmalar

108,108 tekrar,109,109 tekrar - İkinci çevrilme yani artmış 6 lı akorlara bağlı/ilgili/ilişkin tamamlayıcı (geçis) düşünceler, alıştırmalar

110 - Başkalaştırmalı akorların birbirine denk neticeler verebilen bir takım başkalaştırmalı ve daha doğrusu arızalı notalara dair bazı düşünceler, alıştırmalar

111 -Genellikle oluşuma dair tamamlayıcı düşünceler

4. 0 GECİKMELER VE PEDALLAR (akorların bünyesine dahil olmayan notalar)

1 - GECİKMELER

112 - Gecikmeler ve geciktirmeler

113,113 tekrar - Üst gecikmeler ve gecikmiş temel ton alıştırmaları,

114 - Temel notanın 8 lisini/oktav gecikmesi örnekleriyle ve alıştırmalar

115,115 tekrarlar - Üçlünün gecikmesi ve alıştırmalar,

116,116 tekrar - 5 linin gecikmesi ve kısa alıştırmalar, dominantın 7 li ve 9 lusunun gecikmesi

117 - Alt gecikmeler, alıştırmalar,

118,118 tekrar - Aynı zamanda gecikmeler, alıştırmalar

119 - Bazı gecikmelerin diğer düzenlerle/sentezlerle (sıra, diziliş yönü) örtünçlük (belirsizlik/bulanıklık) meydana gelecek/çıkacak kadar benzemesi, alıştırmalar

120 - Diğer muntazam (olmayan) gecikmeler

2 - PEDALLAR

121,122,122 tekrar,123,123 tekrar 124 - Pedallar

125,125 tekrar - Tonik üzerinde 11 li ve 13 lü akorlar

126,126 tekrar - Üst veya orta pedalın belirsizlikleri/ bulanıklıkları (örtünçlükler) ve genel alıştırmalar

5. 0 ARMONİDEN HARİÇ OLAN (armoni dışında olan) SIRF MELODİ NOTALARI

127 - Genel düşünceler

a1 - GEÇİT NOTALARI

128,128 tekrarlar,129,129 tekrar,130,130 tekrar,131, 132, 133,133 tekrarlar,134,134 tekrar,135,135 tekrarlar - Geçit/geçiş notaları, alıştırmalar

a2 - İŞLEMELER

136 - Işlemeler

137 - Aynı zamandaki işlemeler ve alıştırmalar - taklitler, değişmeler/bir şekilden bir şekle geçen/giren geçit notaları ve işlemeler - Seri 1- 14 örnek - Seri 2- 50 örnek,

b3 - ÖNDE OLMA – İLERDE OLMA

138 - Önde olma (İlerde olma)(anticipation), alıştırmalar

b4 - APOJYATÜR

139, 140, 141,141 tekrar - Apojyatür

142,142 tekrar - Apojyatürlerin numaralanmasi, alıştırmalar aynı zamanda apojyatür ve pedallar üzerinde kullanılan tonik 11'li ve 13 'lü akorlar

ÖNEMLİ BESTECİLERİN ESERLERİNDEN ALINMIŞ KISA APOJYATÜR ÖRNEKLERİ !!!

b5 - KAÇAK NOTA

143,143 tekrar,144, 145, 146 - Kaçak nota alıştırmalar

147 - Önceki konuların tamamlayıcı açıklamaları - Türlü melodik notaların çözümü/analizi üzerine düşünceler

148,149 - Melodik notaların numaralanması

150 - yürüyüşlere dair

151,152,153,154 - Sık ve serbest türlerde/stillerde konser üslup/tarz ve taklitlerin/benzetmelerin kullanılışına dair düşünceler

GENİŞ FİNAL ÖZETİ......ve verilmiş/hazır melodiler hakkında (kısa bir özet)

 • SIKI ÜSLUPTA EGZERSİZLER/ÇALIŞMALAR (yalnız geçit notaları ve işlemelerle)

 • Bütün akorların ve başlıca akor gurupların/kümelerin isimleri ve numaralamalarını özetleyen şemaların düşünceleriyle beraber, başkalaştırmalar

1. Pedallar  

2. Çift ve üçüzlü gecikmeler  

3. Bas notasının gecikmesi  

4. Arızalı notaların numaralanması ve ilave olarak verilmiş melodiler ve

25 çeşit muhtelif tarzda/şekilde armonize edilebilir üst parti melodisi.

DÜŞÜNCELER - MÜZİĞE HÄKİM/MÜZİĞİ KUVVETLİ OLAN BİR MELODİYE EŞLİK ETME ÜZERİNE BAZI BİLGİLER VE UYARILAR VE MELODİ ÜSTÜNE BASS.

 

3. DERS - SİSTEMLERE HAZIRLIK - 57 bölüm

 

 

#01 DİATONİK AKOR ve MODAL AKOR GEÇİŞLERİ

 • Majör anahtar geçişi (fonksiyonu/işlevi)

 • Modal geçiş 

 • Önerilen çalışma ve tavsiyeler

#02 DİATONİK ARMONİDE MODLAR No:1 ve No:2

 • Majör ve paralel melodik minör dizilislerindeki diatonik yedili akorlar

 • Önerilen çalışma ve tavsiyeler

#03 Modal sistemde KARAKTER ve KRİTİK RENK tonları belirleme/karar Verme

#04 MİNÖR ANAHTAR DİZİLİŞLERİ ve

 • Minör anahtar akor dizilişleri

#05 DİATONİK ARMONİ DE MİNÖR MODLAR

 • Melodik minör mod (İoni b3) ve uzatmaları

 • Dori mod.....ve uzatmaları

 • Phrygi....ve uzatmaları

 • Aeoli mod

 • Minör modlar arasındaki farklar

#06 DİATONİK AKOR YAPILARIN OLUŞTURULMASI ve örnekleri

#07 AKORDİZİLİŞ YAPISI-Sakıncalı tonlar - örnekler ve genel şema

 • Akor dizilişlerinin 3 temel özelliği

 • Majör 7 'li akorların akor dizilişleri

 • Minör 7 'li akorların akor dizilişleri

 • Dominant 7 'li akorların akor dizilişleri

 • Tam - Ton akorlarin akor dizilişleri

 • Dimünye 7 'li akorların akor dizilişleri

 • ve Sakıncalı sesleri ve akorların genel kuruluş şeması

#08 TEMEL GEÇİŞ YAPILARI

#09 İKİNCİL DOMİNANTLARIN AKORDİZİLİŞLERİ

#10 İKİNCİL DOMİNANTLARIN özel işlevleri

#11 VEKİL DOMİNANT AKORLAR ( Lydi b7.....)

#12 DİZİSEL DOMİNANTLAR (genişletilmiş dominantlar)

#13 Blues dışında da kullanılan özel işlevli DOMİNANT AKORLAR (I7, IV7)

#14 TRİTON NEDİR ? 

#15 TETRAKORD NEDİR ? Yapısı ve Oluşturulması 

#16 İLGİLİ (m7) AKORLAR

#17 KLASİK MÜZİKTE SUBDOMİNANT MİNÖRLER

#18 KLASİK MÜZİKTE YEDEK/VEKİL DOMİNANT AKORLAR

 • İt+6 - Fr+6 - Ger+6 (arttırılmış akorlar)

#19 DAİRESEL DÖNGÜ HAREKETLERİ

#20 DİMÜNYE

#21 (VII°7)

#22 (IVm7b5)

#23 BİTONAL AKORLAR

#24 NOTA EKLENEN AKORLAR sus4, sus2 (Birinci)

#25 NOTASI SİLİNEN AKORLARI (İkinci)

#26 BAŞKALAŞTIRILMAMIŞ DİATONİK MODLARIN KARAKTERİSTİK 

       DUYGUSAL ÖZELLİKLERİ (Doğal majör sistemde)

 • Açık tonlardan - Koyu tonlara geçiş

 • Hareketin uyumsuzluktan - Uyuma dengeli geçişi (Gitme isteği)

 • Duygusal genellemeler

 • Sonuçlar

 • Önerilen alıştırmalar

#27 BAŞKALAŞTIRILMIŞ DİATONİK MODLARIN KARAKTERİSTİK DUYGUSAL ÖZELLİKLERİ (Melodik minör)

 • Akorların oluşturulması (Melodik minör'de)

 • Akor örnekleri 

 • Karşılaştırma sırası/Dize şeması

 • Önerilen alıştırmalar

#28 KAPALI ve AÇIK AKOR SESLENDİRME YAPILARI (hazırlanmaktadır)

#29 ÖZEL SLASH AKOR ARMONİSİ - ÖRNEK ve SESLENDİRMELERİ

 • Slash akorların oluşturulması ve önerilen çalışma ve tavsiyeler.

#30 SLASH AKOR ÖRNEKLERİN

 • Slash akorun armonik çevre/dış hattı analizi/çözümlenmesi
 • Lost İllusions, Yellow Fields, Soltice, Ana Maria ve önerilen alıştırmalar

#31 POLY AÇIK KÖK AKOR SESLENDİRMELERİ

#32 ÜST YAPI KÖK AKORLAR - SESLENDİRMELERİ

#33 GRİP AKORLAR (grip üst yapı akorlar)

#34 PEDAL NOKTASI (OSTİNATO)

#35 AKOR GEÇİŞ KALIPLARI ile yaygın kullanılan akor bağlantıları

 • Örnekler ve önerilen çalışma ve tavsiyeler

#36 YAYGIN AKOR GEÇİSLERİNDE ORTAK - SES YARATMA (kilavuz tonlar)

#37 KLİŞE DİZELERİ ve WALKİNG BASS - I Love You, Milestones, Blues yürüyüşü

#38 İŞLEVİ/FONKSİYONU OLMAYAN ARMONİ

a) Multitonik sistem (çoklu sistem)

b) Bitişik/komşu dominantlar ile .....

c) Düzenli/sürekli sabit yapılar ile ....

d) Modellenmiş akor geçişleri ile .... (belirli bir modeli olan)

#39 DÜZENLEMEYE GİRİŞ

 • Seslendirmeler, Polymodalite

#40 MODÜLASYON (Anahtar Değişim)

 • Değerlendirmeler - Düşünceler - Bilgilendirmeler

 • Anahtar tonu değiştirme

#41 MODÜLASYON TÜRLERİ/ANAHTAR DEĞİŞİM TÜRLERİ

#42 MODÜLASYON (Direkt)

#43 MODÜLASYON (Dominant)

#44 MODÜLASYON (Pivot)

#45 MODÜLASYON (Değişime ait geçiş)

#46 MODÜLASYON (Sabit yapı modal geçişleri/tekrar eden)

#47 MODAL YERDEĞİŞTİRME NEDiR?

#48 Minör anahtarlardaki MODAL YERDEĞİŞTİRME akorlar hakkında

#49 KADANSLAR

#50 YAYGIN ve ORTAK MODAL YERDEĞİŞTİRME AKORLARI (değiş-tokuş)     

#51 Birbirine benzer SİMETRİK DİZİLİŞLER

#52 DiATONİK MODLAR ÜZERİNDE PENTATONİK ÇALIŞMALAR

       (Pentatonikleri iki yönüyle incelemekte fayda vardır)

#53 ARMONİK RİTMİK DEĞİŞİKLİKLER

 • A kısımlar için birbiri ardına gelen (alternatif) armonik ritmik değişikliği

 • Ritmik armonik değişiklik 'köprüsü.

#54 DOĞAÇLAMA hakkında

 • Melodik doğaçlama çeşitleri

 • Önerilen çalışma ve tavsiyeler.

#55 ARMONİK FONKSİYONLARININ yanında akor dizilişine önerilen uygulamalar (toplu şema)

#56 DOMİNANT İŞLEVİ GÖREN AKORLAR - özet şema

#57 MAJÖR DİZİLİŞİNİ YENİDEN ARMONİLEMENİN 7 YOLU

 

4.1 ders - ASİMETRİK ARMONİ SİSTEMERİN KAYNAĞI ve 

4.ders #1.0 MELODİK MAJÖR (birinci)

 • DOĞAL MAJÖR ŞEMA

 • MELODİK MAJÖR SİSTEMİ

 • TONİK DO MELODİK MAJÖR ŞEMA

 • ÖNCELİKLİ SESLER VE RENK TABLOSU (şema)

 • MODAL SESLENDİRMELERİ

I. İONİ mod

II. DORİ mod

III. PHRYGİ mod

IV. LYDİ mod

V. MİXO mod

VI. AEOLİ mod

VII. LOKRİ mod

4.ders #2.0 MELODİK MİNÖR (ikinci)

 • MELODİK MİNÖR ŞEMA

 • MELODİK MİNÖR SİSTEMİ

 • TONİK DO MELODİK MİNÖR ŞEMA

 • ÖNCELİKLİ SESLER VE RENK TABLOSU

 • MODAL SESLENDİRMELERİ

I. İONİ b3

II. DORİ b2

III. LYDİ #5

IV. LYDİ b7

V. MİXO b6

VI. AEOLİ b6

VII. ALTERED

4.ders #3.0 ARMONİK MİNÖR (üçüncü)

 • ARMONİK MİNÖR ŞEMA
 • TONİK DO ARMONİK MİNÖR ŞEMA
 • ÖNCELİKLİ SESLER VE RENK TABLOSU
 • ARMONİK MİNÖR SİSTEMİ
 • MODAL SESLENDİRMELER

I. AEOLİ NATÜREL 7 ve bilgilendirme

II. LOKRİ NATÜREL 6

III. İONİ #5

IV. DORİ #4

V. MİXO b2 b6

VI. LYDİ #2

VII. ALTERED bb7 

4.ders #4.0 ARMONİK MAJÖR (dördüncü)

 • ARMONİK MAJÖR ŞEMA

 • ARMONİK MAJÖR SİSTEM TONİK DO ŞEMASI

 • ÖNCELİKLİ SESLER VE RENK TABLOSU

 • ARMONİK MAJÖR AKOR SESLENDİRMELERİ

 • MODAL SESLENDİRMELERİ (bilgilendirme tekrar)

I. İONİ b6,

II. DORİ b5,

III. PHRYGİ b4 (Altered natü 5)

IV. LYDİ b3 (Lydi minör)

V. MİXO b2,

VI. LYDİ #2#5,

VII. LOKRİ bb7

4.ders #5.0 Mod dizilişlerindeki karakteristik seslerin ÖNCELİK ve SONRALIK sırası - RENK TABLOSU

4.1 ders #6.0 Oluşturulan tüm modların DUYGUSAL SIRAYA KONMUŞ HALİ (İlk 4+1 Sistem)

4.ders #7.0 Modların ve akor dizilişlerin BAŞVURU BİLGİ ÇİZELGESİ-Özet Hali

4.ders #8.0 Mod dizilişlerin kuruluş yapıları (Dökümanlar bölümüne bakınız)

4.ders #9.0 MELODİK MİNÖR #5 (beşinci) 

4.ders #10.0 ARMONİK MAJÖR b2 (çiftli armonik majör)

4.ders #11.0 MELODİK MİNÖR b2 (Napolitan Majör)

4.ders #12.0 Armonik Sistemlerde modların ve DİZİLİŞLERİN SOY AĞACI

 

4.2 ders MELODİK MİNÖR (Jazz minör) UYGULAMALARINI GENİŞLETMEK çalışma planı

4.ders  #1.0 MELODİK MİNÖR UYGULAMALARINI GENİŞLETMEK

 • Melodik minördeki modlar ve dizilişleri ve şema

 • Diatonik modelleri

 • Örnek alıştırmalar - 2 aşama

4.ders #2.0 MELODİK MİNÖR DİZİLİŞLERİ (ARASINA) GEÇİCİ TON

1 - Alıştırma örnekleri - 2 aşama

2 - Dairesel döngü (dizi) ile geçici tonu olan melodik minör dizilişleri bir araya getirme

3 - Melodik minör dizilişlere geçici ton uygulamalarını yapın. 

4.ders #3.0 MELODİK MİNÖR dizilişlerinin akorlarla akrabalık ilişkisi

 • 7 farklı akor üzerinde geçiş notası olan C melodik minör yapısı ve 

 • Diatonik olamayan geçici 1/2 ton ile arka arkaya zincirleme çalışması

 • Ek açıklama: yani şunu demek istiyoruz ve alıştırmalar

4.ders #4.0 MELODİK MİNÖR AKORLAR ÜZERİNE ÖNERİLER

 • 3 'lü , 4 'lü , 6 'li aralık çalışması

4.ders #5.0 (II-V-I) ve (V-I) GEÇİŞLERİNİ MİNÖRLERE UYGULAMA

 • Melodik minör ile armonik minör farkı 

 • II - V - I geçişlerine geçici ton uygulamak

 • Ve çeşitli doğaçlama örnekleri

4.ders #6.0 ALTERED DOMİNANT AKORLARLA İLGİLİ HATIRLATMA

 • Melodik minör dizilişin farklı akor türlerinin birbirleriyle ilişkisi

 • Dersin özeti ve melodik minör kromatik doğaçlama örnekleri ve öneriler 

 

5.1 ders BLUES SİSTEMİ ve gelişimi

1 – TEMEL BLUES un İÇERİĞİ

2 – GÜNÜMÜZ BLUES un TEMEL İÇERİĞİ

3 – BLUES un KISA TARİHİ VE İÇYAPILARI

4 – BLUES DİZİLİŞİ ve ÇAĞDAŞ ARMONİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

5 – ON İKİ ÖLÇÜ-ÇİZGİLİ BLUES UN BİRİNCİL 3 TEMEL TÜRÜ

6 – ON İKİ ÖLÇÜ-ÇİZGİLİ BLUES’ UN DİĞER TÜRLERİ

7 – ÖNERİLEN ÇALIŞMALAR VE TAVSİYELER (genel geçiş tekrarları)

8 – BLUES'da temel hedef ve geçişleri

9 – BLUES FORM/YAPI ÇEŞİTLEMELERİ

10 - BLUES BOOGİE

11 – BLUES AKOR DİZİLİŞLERİ

12 – BLUES’ a İLAVE EDİLEN IV ve #IV DİMÜNYE AKORLARI

13 – BLUES’ a vekil dominant akorlar ekleme/ilave dominant ekleme

14 – CHARLİE PARKER BLUES ÇEŞİTLEMELERİ (Be-bop)

15 – MİNÖR BLUES

16 – ÖNERİLEN ÇALIŞMA ve TAVSİYELER ve diğer örnekler

17 – GENEL BLUES GEÇİŞLERİ - ŞEMALAR ve BLUES SONLARI..

 

5.2 ders SİMETRİK SİSTEM çalışma planı

5.2 ders #1.0 TAM-TON SİMETRİK SİSTEM

 • TAM – TON DİZİLİŞİN İÇYAPISI
 • TAM– TON DİZİLİŞİN ANALİZİ (özgü/özel V7+)

5.2 ders #2.0 DİMÜNYE SİMETRİK SİSTEM

1 - DİMÜNYE DİZİLİŞİN İÇYAPISI ve ANALİZİ 1, 1/2 (C°7) Örnekler

2 - DOMİNANT DİMÜNYE İÇYAPISI ve ANALİZİ ½, 1 (C7,b9,#9,#11,natü 13) Örnekler

3 - DİMÜNYENIN VEKİLLERİ/YEDEKLEMELERİ ve örnekleri

a) Dimünye dizilişinden türetilmiş majör yedili kök üst yapı slash Akorlar

b) Dominant dimünye den (yardımcı) türetilmiş majör kök üst yapı polykord akorlar

c) C, Eb, F# veya A dimünye dizilişlerin Triton/dörtlü yapıları.

5.2 ders #3.0 TRİTON SİMETRİK DİZİLİŞİ (6 notalı)

 • Bilgilendirme: ek/ilave simetrik dizilişler

5.2 ders #4.0 MESSİAN SİMETRİK DİZİLİŞ MODELLERİ

5.2 ders #5.0 SİMETRİK SİSTEM İÇİNDE PENTATONİKLERE DİĞER BİR BAKIŞ AÇISI

1 - Pentatonik diziliş yapısının oluşturulması 

2 - Başkalaştırılmış (altered) Pentatonikler 

3 - Pentatonik  dizilişleri  akorlarla eşleştirmek/denkleştirmek (Pentatonik dizilislerin akorlarini bulmak)

4 - Dört ana sistemden türetilen pentatonik dizilişlerin yapısı ve doğaçlamada kullanabileceğiniz çok çeşitli ses/ton olanakları.

 

5.3 ders PENTATONİK SİSTEM

5.ders #1.0 PENTATONİK SİSTEM (genel bilgilendirme)

Pentatonik sistemde bilinmesi gereken kavram ve sözcükler

Kaynak dizilişleri tanımlama ve yapılandırma

¹ kullanım altı başkalaştırılmamış olanlar

² kullanım altı başkalaştırılmış olanlar  (örnekler aşağıda)

 • PENTATONİK SİSTEMLERİN GENEL ŞEMASI

 • 8 TEMEL/ANA PENTATONİK DİZİLİŞİ ve doğal majör pentatonik dizilişin üzerinde başkalaştırabileceğimiz altered çalışmalar

 • DİĞER BÜTÜN KULLANILABİLİR PENTATONİKLERİN EK LİSTESİ

 • Pentatonikte form/stil ve armonize hareketler

5.ders #2.0 PENTATONİK KAYNAKLI DİZİLİŞLERİ MEYDANA GETİRMENİN/yaratmanını 5 yolu

1 - nota çıkarma (silme) metodu

2 - kombine/birleştirilmiş trikord (3-tonik) metodu

3 - simetrik pentatonik dizilişler:

     a) nota çıkarma/silme

     b) simetrik aralık yansıması (palidromes/ayna görüntüsü)

4 - şekil/biçim yaratarak pentatoniklerin oluşturulması:

     a) majör Pentatonik

     b) minör Pentatonik

     c) dori Pentatonik

     d) blues Pentatonik

5 - Melodik organizasyonlar/düzenlemeler: Bilgilendirme ve hatırlatmalar ve 2 örnek

5.ders #3.0 PENTATONİK SİSTEMDE ARMONİZASYON İŞLEMLERİ/5 işlem :

1. saptayın/belirleyin

2. armonik hareketi seçin

3. kök bass melodi yaratın

4. akorları seçin

5. ufak tefek ayarlamalar

 • AKOR SEÇİMİ süreci/yöntemi/ARMONİK RİTİM 

1. ÇİZGİSEL MODAL - diatonik kökleri/temelleri ve şema ile

 • PENTATONİKTE İKİNCİL SEVİYEDEKİ DİATONİKLER diatonik olmayanlar/ima yollu diğer diatonik olmayan köklerin seçimi ve örnekleri

2. PLATO MODAL

3. DİKEY MODAL

5.ders #4.0 PENTATONİK KOMPOZİSYON TÜRLERİ/ CİNSLERİ ve

1- mevcut belgelere dayalı (tam pentatonik)

2- yeni bestelenmiş (pentatonik motif ve cümleleşmeye bağlı)

3- Pentatonik’e çok az bağlı tamamen yeni melodi fakat yine de pentatonik

 • ÇEŞİTLİ PENTATONİK KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ (7 örnek)

A- MEVCUT BULUNAN PENTATONİK MELODİLER

    örnek 1, 2, 3 ve yorumları

B- FOLK MÜZİĞİN PENTATONİK KOMPOZİSYONLARA ETKİLERİ/TESİRLERİ

     örnek 4, 5 ve yorumları

C- KARIŞIK/MUHTELİF PENTATONİK KOMPOZİSYONLAR

    örnek 6, 7 ve yorumları

BU KISMIN SONUNDA diğer birkaç örnek....

5.ders #5.0 PENTATONİK'lerin temel ton/ses üzerindeki çalışmaları - Pentatonik

 

5.4 ders DİĞER ARMONİK YAPILAR

5.ders #1.0 Bilinmesi Gereken Kavram ve Sözcükler - Giriş - Arttırılmış Diziliş Armonisi (6 sesli) - Arttırılmış Yedekler (Başka bir şeyin yerine kullanma/koyma) -  Önerilen Çalışma ve Tavsiyeler  

5.ders #2.0 J. COLTRANE’ NİN ÜÇ-TONİKLİ MODELİ (Giant Steps - But Not For Me)

5.ders #3.0 BEBOP 'un Oktatonik yapısı

5.ders #4.0 BARRY HARRİS tekniği

5.ders #5.0 ENİGMATİK MODLAR ve Dünyada kısıtlanmamış diğer sistemlerin olanaklarını sunmak 

 

6. ders - MELODİNİN ANALİZİ

6.ders #1.0 Bilgilendirme ve bilinmesi gereken kavram ve sözcükler

6.ders #2.0 BİR MELODİYİ MEYDANA GETİREN KAYNAK ELEMENTLER/ELEMANLAR

KAYNAK MATERYALLERE GENEL BİR BAKIŞ

 • Tek Notalar

 • Tritonik

 • Tetratonik veya Tetrakordik

 • Pentatonik

 • Diatonik ve başkalaştırılmış diatonik modlar

 • Simetrik dizilişler

 • Armonik referanslı melodiler

 • Alıntılar + Klişeler

 • Batı müziği tarzı olmayan melodik kaynaklar.

TEMA ve TEMA ’yı geliştirme (motifsel gelişim/değişim)

 • Tekrarlama, Art arda gelme (ardılık)

 • Tersine Çevirme, tersini Çalma

 • Geriye Giden, Geriye İlerleyen

 • Geriye Doğru Gideni Çevirme

 • Aynı Hareket, Tekrarlayan

 • Tek İfade Etme, Aynı İfade Etme

 • Ucunu Tepesini kesme (kırpma)

 • Uzatma (Yayılma,Genişleme)

 • Yerinden Çıkarma, Yer Değiştirme

 • Mutasyon, Değişim, Dönüşüm, Dönüşme.

6.ders #3.0 - MELODİK ÇEVRE MODELLERİ

A - MELODİK ÇEVRE

1. Yönle ilgili çevre ve

2. Aralıklarla ilgili çevre

3. Nota değerleriyle ilgili çevre.

4. Balans

5. Doruk noktası

B - MELODİK FORM

 • İfade ve tepki- cevap

 • Cümlenin kalitesi/niteliği

C - MELODİK HAREKET/RİTİM

 • Tempo

 • Kadans

 • Kadans notaların süresi/devamlılığı

 • Senkoplama

 • Riff ve licks

6.ders #4.0 PERFORMANS YÖNLENDİRMELERİ (açıklamalı ek 2)

 • Tessitura/Anahtar

6.ders #5.0 GENEL BİR MELODİNİN STİL/TARZ/ÜSLUP kategorileri ve ANALİZLERİ

1. STİL/TARZ KATEGORİLERİ

 • Romantik (ideal)+

 • Romantik (melodik)+

 • Deyimsel (gösterimle ilgili)+

 • Deyimsel (soyut)+

 • Deyimsel (program niteliğinde)+

 • Şarkılı Stil (tarz).

2. MELODİK STİL/TARZ ANALİZLERİ

 • Folk referansları

 • Tarihsel referanslar

 • Sonuçlar/Neticeler

6.ders #6.0 ROMANTİK OLMAYAN MELODİ ÖRNEKLERİ

 • Deyimsel açılı/köşeli

 • Deyimsel gösterim ile ilgili/ima yollu

 • Deyimsel program niteliğinde (örnekler ve melodik analizleri - A. Hope R. Miller)

 • GÖZE ÇARPAN/DİKKAT ÇEKİCİ NOKTALARI ve yorumlar

6.ders #7.0 ROMANTİK MELODİLER

 • ROMANTİK MELODİLERDE kullanılan KAVRAMLAR: 8 örnek

 • YAZILMIŞ ROMANTİK MELODİ ÖRNEKLERİ

 • AÇIK ROMANTİK MELODİ YAZMA TEKNİKLERİ (örneksel/prototip romantik melodi/ideal melodi - Romeo Juliet) 

 • göze çarpan hususlar ve romantik yöntemler şunları içerir:

 • ROMANTİK, MELODİK JAZZ KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ (SR Ballad - R. Miller)

 • Diğer göze çarpan diğer ilgili/belirgin/dikkat çekici hususlar noktalar:

 • SONUÇTA

6.ders #8.0 FOLK MÜZİĞİNE GENEL BAKIŞ (Özel proje)

6.ders #9.0 ÖNERİLEN ÖRNEKLERİ 5 çalışma şekline/modeline göre yapınız

6.ders #10.0 MELODİK ANALİZ BAŞVURU REHBERİ 'ÖZET'

 

7. ders - YENİDEN ARMONİLEMEK

7.ders #1.0 Yeniden armonilemeye başlamadan önce PLANLAMA METODU/İŞLEMİ ve bilinmesi gereken kavram ve sözcükler

a) Melodik analiz

b) Bass melodi oluşumu/yaratma

c) Akor seçim

7.ders #2.0 VERİLMİŞ MELODİLERİN ARMONİZASYON (belirli/belirlenmiş)

 • Melodi I ve yorumları - Melodi II

7.ders #3.0 YENİDEN ARMONİLEMEDE KULLANILAN TEKNİKLER

 • akorlar+

 • başkalaştırılmış akorlar+

 • akor işlevleri+

 • akor fonksiyon kategorileri+

 • başkalaştırılmalı genel uygulama örnekleri (başkalaştırılmış dimünye akorlar ve yorumu)

7.ders #4.0 YENİDEN ARMONİLEMEDE KULLANILAN VEKİL AKOR İŞLEMLERI (başkasının yerine geçen akorlar, diatonik yedek akorlar)

a) diatonik yedeklerin DİATONİK AKOR YAZILIMLARI ile

b) diatonik yedeklerin KROMATİK AKOR YAZILIMLARI ile;

yedeklerde özel durumu (dimünye akorun ana hatlarını belirleyen kökler) ve bilgilendirme

c) Stil/tarz

d) Armonik ritim/hareket

7.ders #5.0 KADANSAL ALANLARI YENİDEN ARMONİLEMEK (Kadansal alanlar/Kadansal olmayan alanlar)

 • Kadanslar: örnekler ve yorumları

 • Döngüler: örnekler ve yorumları

 • Geri dönüşler: örnekleri, yorumları ve uygulamalı yöntemleri

7.ders #6.0 VEKİL SİMETRİK MODELLERİ (örnekleri, yorumlar ve uygulamalı yöntemleri)

7.ders #7.0 KADANSAL OLMAYAN ALANLARDAKİ ARMONİK HAREKETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ 

Teknikleri, Örnekleri, Yorumları ve Uygulamalı Yöntemleri

 • I’m Getting Sentimental Over You” örnek, yorum ve uygulamalı yöntemleri

 • Yesterday” örnek, yorumları ve uygulamalı yöntemleri

 • Night and Day” örnek, yorumları ve uygulamalı yöntemleri

 • Dancing in the Dark” örnek, yorumları ve uygulamalı yöntemleri

 • Autumn Leaves” örnek, yorumları ve uygulamalı yöntemleri

7.ders #8.0 YENİDEN ARMONİLEME ÖRNEKLERİ 1 ve 2 (sonraki konuya hazırlık)

 • Body and Soul* armonik tablo, yorumları, uygulamalı yöntemleri

 • Stella by Starlight” armonik tablo ve yorumları

7.ders #9.0 DÜZENLEME TEKNİKLERİ

 • Anahtar değişimi

 • Parlaklık/Koyuluk

 • Tessitura

 • Stil/tarz

 • Enstrümana uygulama

 • Modülasyon

 • Ritmik stil/Tempo/Ölçü

 • Form/Tını

7.ders #10.0 MELODİ ÜZERİNDE TEKRAR ÇALIŞMA

 • Ufak tefek temel ayarlamalar+ değiştirmeler

 • ve bu dersin sonu/özeti

 

8. ders - ARMONİK ÇEVRE (şartlara göre - dış hatlar) bilgilendirme

8. ders KOMPOZİSYONLARIN ANALİZİ/ÇÖZÜMLENMESİ

GİRİŞ/BİLGİLENDİRME

1. RUTH – Ron Miller 1969

2. MİKELL’ S – Joey Calderazzo 1989

3. PEE WEE – Tony Williams (the Sorcerer albüm, miles davis)

4. TERU – Wayne Shorter

5. THE LİEB – Ron Miller

6. JERRY COKER ON THE LAND – Ron Miller

7. TOUCHSTONE - Ralph

HAZIRLANMAKTA OLAN DERSLER.......

 • Yeniden Armonilemenin Temel Olanakları
 • Profesyonel/ileri düzeyde yeniden Armonileme Hareketleri